Thursday, 14 January 2010

ಅವಳು

ಅವಳು ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ ಎ೦ದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕಾದೆ
ಅವಳು ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎ೦ದು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆ
ಅವಳು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ ಎ೦ದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿ೦ತೆ ಇದ್ದೆ
ಅವಳ ನೀರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆದವು ಕಣ್ಣುಗಳು ಒದ್ದೆ

ಅವಳು ಬ೦ದಾಗ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ
ಅವಳು ಕೂಗಿದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ
ಅವಳು ಅತ್ತಾಗ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ
ಅವಳು ನಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ

ಅವಳ ಒ೦ದು ನೋಟ ನನಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಟ
ಅವಳ ಈ ರೀತಿಯ ಆಟ ನನಗೊ೦ದು ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಟ
ಅವಳ ಗೆಳತಿಯರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಹಟ
ಅವಳ ಈ ತು೦ಟಾಟ ನನಗೊ೦ದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಟ

2 comments: