Saturday, 29 August 2009

ಎಲ್ಲವು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ


ಇದು ನನಗೆ ಬಂದ ಇ-ಮೇಲ್ :
ಎಲ್ಲವು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ,
ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸರಿ,
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮಾಶೆಯಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು,
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು,

No comments:

Post a Comment