Monday, 6 July 2009

ಪಾನಿ

ಜಾತೆ ಜಾತೆ ಓ ಮುಜೆಹ್ ಅಚ್ಚಿಹ್ ನಿಶಾನಿ ದೇ ಗಯಾ

ಉಮರ್ ಭರ್ ದೊಹ್ರಾವುನ್ ಐಸಿ ಕಹಾನಿ ದೇ ಗಯಾ

ಉಸ್ಸೆ ಮೇ ಕುಚ್ ಪಾ ಸಕುನ್ ಐಸಿ ಕಹಾನಿ ಉಮ್ಮಿದ್ ಥಿ

ಘಂ ಭಿ ಓ ಶಾಯದ್ ಬಡಾ ಏ ಮೆಹರ್ಭಾನಿ ದೇ ಗಯಾ

ಸಬ್ ಹವಯೇನ್ ಲೇ ಗಯಾ ಮೇರೆ ಸಮಂದರ್ ಕಿ ಕೊಇ

ಔರ ಮುಜ್ ಕೋ ಏಕ ಬಾದ್ಬಾನಿ ದೇ ಗಯಾ

ಖೈರ್ ಮೇ ಪ್ಯಾಸ ರಹಾ ಪರ್ ಉಸ್ ನೆ ಇತನಾ ತೋ ಕಿಯಾ

ಮೇರಿ ಪಲ್ಕೊಂಕಿ ಕತಾರೊಂಕೋ ಪಾನಿ ದೇ ಗಯಾ

No comments:

Post a Comment